خرید کلیه داروها و کالاهای مورد نیاز از تأمین کنندگان مختلف اعم از واردکننده و یا تولیدکننده داخلی بر اساس اصول شش گانه ذیل استوار است
اصل کمیت
اصل زمان
اصل قیمت
اصل کیفیت
اصل شرایط
اصل منابع

بر این اساس علاوه بر اینکه از رسوب کالا و خواب سرمایه در انبارها جلوگیری می گردد از کمبود کالا در انبارها نیز پیشگیری به عمل می آید