شرکتها همواره در حال تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند، ما در شرکت به پخش دارو جهت هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی، نسبت به شناخت وضع موجود از طریق بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی شرکت اقدام نموده ایم. در این راستا جهت شناسایی فرصتها و تهدیدات، به دقت ،اثر متغیرهای محیطی بر تمام واحد ها و ارکان شرکت را بررسی کرده و با توجه به شناختی که از نقاط قوت و ضعف درونی شرکت به دست آورده ایم ، اقدام به تعیین هدف ها، رویه ها و سیاستها می نماییم.
امید آن داریم با بهره گیری از توانمندی ها و تجارب پرسنل و مشاوران و روشها و ابزارهای قدرتمندی چون ماتریس تحلیل سوات، مدل دیوید در مدیریت راهبردی، مدل های انگیزشی با کسب و کار، مدل تعالی و روش ارزیابی متوازن ، نقشه راهبردی شرکت و سپس همسو سازی تمامی واحد ها و پرسنل با برنامه راهبردی را فراهم آوریم.