نیروی انسانی ، ارزشمندترین سرمایه ی شرکت است.
در شرکت به پخش دارو برای استخدام نیروهای فعال دقت خاصی لحاظ شده تا پرسنل استخدامی کارامد باشند، دراین راستا قبل از استخدام مصاحبه صورت می گیرد تا از کارایی و ماندگاری نیروها اطمینان حاصل شود.
آموزش اولیه نیز توسط پرسنل قدیمی و انتقال تجریبات صورت می گیرد.
می دانیم که آموزش مداوم عاملی مهم در حفظ توانمندی پرسنل و به روز بودن اطلاعات GSP،GMP آنها می باشد بنابراین آموزش های شرکت ، هر دو مورد آموزش های تخصصی شغلی و آشنایی با قوانین GSP را شامل می شود.
تعیین برنامه های آموزشی توسط واحد منابع انسانی بر اساس:
۱-اهداف و برنامه های آتی شرکت
۲-مشکلات فعلی شرکت
می باشد، آموزش های لازم مربوط به قوانین دارو نیز به نسبت نیاز توسط مسئول فنی اعلام می گردد ( به طورمثال قوانین مربوط بهRecall ، داروهای بیمارستانی ، داروهای ضایعاتی ، مرجوعی وتاریخ انقضاء و سری ساخت(Lot No )داروها .
بر اساس موارد مذکور شناسایی نیازهای آموزشی برای رسیدن به اهداف آتی شرکت، رفع مشکلات جاری و یا قوانین مربوط به دارو مطابق موارد ذیل انجام می گردد:
– ایجاد دوره های آموزشی برای برطرف کردن نیازهای مربوطه
– ارزیابی موثر بودن آموزش
– تشکیل پرونده آموزشی برای پرسنل و مستند سازی آموزش/ بازآموزی
همچنین با توجه به اینکه حفظ سلامت پرسنل در محل کار وظیفه ماست، آموزش های بهداشت شغلی در برنامه های آموزش گنجانده شده است که در رابطه با رعایت مسائل بهداشتی هنگام کار، پوشش مناسب هنگام کار و آموزش کمک های اولیه، نحوه کار با وسایل آتش نشانی و اطفا حریق به تفصیل صحبت و آموزش ارائه می گردد.