ناوگان حمل و نقل به پخش دارو

به پخش دارو با داشتن تجهیزات استاندارد، حدود ۱۲۰۰۰متر مربع انبار به صورت سوله با سیستم قفسه بندی استاندارد و تجهیزات لازم و مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت و تامین ناوگان حمل دارو ، رعایت استانداردهای حمل و با وجود پرسنلی صدیق و کوشا امکان پوشش سراسری کشور و دسترسی سریع و سالم مشتریان به کالاها را فراهم آورده است. استانداردهای حمل به صورت مکتوب در اختیار پرسنل مربوطه قرار گرفته و توجه به رعایت آنها، کنترل می گردد.