اندکی درباره
شرکت به پخش داروی بهشهر

The company was registered with Behshahr on October 18, 2007 under Number 321274. After receiving the license from the Ministry of Health and Medical Education, it started its activity in the field of national distribution of medicine, pharmaceutical supplements, health supplies, and domestic and foreign pharmaceutical supplies throughout Iran.

درباره ما
03.

ناوگان حمل و نقل

به پخش دارو با داشتن تجهیزات استاندارد، حدود ۱۲۰۰۰متر مربع انبار به صورت سوله امکان پوشش سراسری کشور و دسترسی سریع و سالم مشتریان به کالاها را فراهم آورده است...
02.

سیستم آموزش

ما برای استخدام نیروهای فعال دقت خاصی لحاظ شده تا پرسنل استخدامی کارامد باشند، دراین راستا قبل از استخدام مصاحبه صورت می گیرد تا از کارایی و ماندگاری نیروها اطمینان حاصل شود.
01

برنامه استراتژیک

ما در شرکت به پخش دارو جهت هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی، نسبت به شناخت وضع موجود از طریق بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی شرکت اقدام نموده ایم.

آخرین اخبار